Klachten
Klanttevredenheid staat bij AG Thuiscomfort hoog in het vaandel.

Wanneer u op deze pagina terecht bent gekomen heeft AG Thuiscomfort waarschijnlijk enkele steken laten vallen. Daarvoor onze excuses. Helaas gaat er in ongeveer 3% van onze orders iets mis. Wij proberen dit percentage continu te reduceren daarom stellen we het zeer op prijs dat u uw klacht bij ons indient. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Klacht indienen:
U kunt uw klacht digitaal via klantenservice@agthuiscomfort.nl, schriftelijk of telefonisch indienen bij ons. We zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken 09:00 uur en 18:00 uur U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van de door u ingediende klacht. Uw klacht wordt in behandeling genomen indien; U de klacht binnen een tijdsbestek van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek bij AG Thuiscomfort heeft gemeld. Mocht u na de afhandeling van uw klacht nog steeds ontevreden zijn, schrijf dan een e-mail naar onze klantenservice, te bereiken via klantenservice@agthuiscomfort.nl of schriftelijk naar:

AG Thuiscomfort ter attentie van afdeling klantenservice
Looierstraat 75
6271 BA Gulpen

Van wie en wanneer verneemt u uitsluitsel?
AG Thuiscomfort zal uw klacht vanaf het moment van indienen binnen 14 werkdagen dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Is het probleem voor u nog steeds niet naar tevredenheid opgelost? Schakel dan de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk in als bemiddelaar. Bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/l).

Graag wijzen wij u voor het indienen van uw klacht op het volgende:

Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument
  binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de
 7. Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Scroll naar boven